بازی اندرویدی شهروند و مافیا

بازی اندرویدی شهروند و مافیا

بازی شهروند و مافیا برگرفته از شهروند و مافیای شبکه سلامت و به صورت دورهمی با راوی و بدون راوی به صورت هوشمند انجام می شود