وب سایت بازیافت زباله دریافت

وب سایت دریافت

اپلیکیشن درخواست بازیافت زباله ی دریافت درخواست شما را به صورت آنلاین دریافت کرده و در تایم مشخص شده پسماند شما را تحویل میگیرد و بابت آن هزینه پرداخت میکند. همچنین در بخش نیکوکاری این اپلیکیشن می توان در ازای دریافت هزینه آن را جهت کارهای خیر مانند درخت کاری و کمک به کودکان کار استفاده کرد.