jobana

وب سایت برون سپاری جابانا

جابانا وبسایتی برای برون سپاری پروژه برای اشخاصی است که توانایی یا زمان انجام پروژه را ندارند و با برون سپاری پروژه در وبسایت جابانا کار را به متخصصان این سایت می سپارند.

در جابانا مجریان انجام پروژه و کارفرمایان با شرایط موجود یکدیگر با هم توافق کرده مجری یا پیمانکار پروژه را انجام می دهد و در قبال آن هزینه ای دریافت میکند.