درباره ویرا فناوری آترین


شـركت ويـرا فنـاوري آتـرين در سـال 1396 تاسـيس شـده و در زمينـه طراحـي پورتـال و سـامانه هـاي سـازماني ، وب سـايت ، اپليكيشـن موبايـل ، وينـدوز ( رايانـه ) ، سـئو و بهينـه سـازي و توليـد محتـوا فعاليـت مـي كنـد. تـيم برنامـه نويسـي شـركت در ابتداي سـال 96 تحـت عنـوان هسـته ي فنـاور در پـارك علـم و فنـاوري پـذيرش شـده و تحـت حمايـت قـرار گرفتنـد و در آذر مـاه سال 1396 به صورت رسمي شركت ويرا فناوري آترين با حمايت پارك علم و فناوري تاسيس شد. از ابتداي كار تمامي سـعي تـيم برنامـه نويسـي بـر ايـن موضـوع بـوده اسـت كـه بـا اسـتفاده از بروزتـرين متـد هـاي مـديريت پـروژه هاي برنامه نويسي ، رضايت كارفرمايان را جلب نمايد كه در ادامه توضيح داده خواهد شد.چرا بايد با شركت ويرا فناوري آترين همكاري كنيد؟

  • - تيم برنامه نويسي قدرتمند متشكل از تخصص هاي مختلف كه بر اساس بروزترين متد هاي مديريت پروژه در كنار يكديگر فعاليت مي كنند.
  • - ارائه خدمات پشتيباني به صورت تلفني از ساعت 00:8 الي 00:24 و يا تيكت به صورت 24 ساعته
  • - ساختار شركتي و صنفي
  • - تحت حمايت پارك علم و فناوري
  • - ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهانه با توجه به تمايل كارفرما از پيشرفت كار
  • - حفظ كيفيت در كنار توليد سريع نرم افزار
  • - همراهي با كارفرمايان حتي پس از پايان طراحي و توسعه نرم افزار
  • - تناسب خدمات ارائه شده با بودجه و زمان كارفرما