تخمین هزینه طراحی اپلیکیشن


انتخاب نوع اپلیکیشن

امکانات هسته اصلی

امکانات اصلی و پرکاربرد

امکانات راه دور جهت ارتباط دستگاه از طریق اینترنت

امکانات اصلی پرکاربرد در اپلیکیشن ها

داخلی سازی برخی امکانات پرکاربرد در دستگاه

قیمت : 5000000 تومان